Obec Velká Jesenice Oficiální stránky

Obsah stránky

Informace k volbě prezidenta a vydávání voličských průkazů

pondělí, 16. leden 2023 | ÚŘAD INFORMUJE

Místo konání: obecní úřad Velká Jesenice

Informace k volbě prezidenta a k vydávání voličských průkazů

Volba prezidenta České republiky 2023

(Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, dále jen ,,zákon o volbě prezidenta".)

 

Druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hodin

Voličem je státní občan České republiky (dále jen „občan“), který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.

Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat obecní úřad, který vede stálý seznam, nebo zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu.

Způsob a podmínky vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta České republiky jsou uvedeny v ustanovení § 33 zákona o volbě prezidenta.

 

Zažádat o vydání voličského průkazu lze obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče, a to těmito způsoby:

 

  1. Osobně; po prokázání totožnosti voliče se učiní záznam, ve kterém jsou uvedeny veškeré potřebné údaje nezbytné k vydání voličského průkazu; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin.
  1. Podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 20. ledna 2023, příslušnému obecnímu úřadu. Pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Žadatelům doporučujeme využít vzor uvedený v odkazu na konci tohoto příspěvku. Podání může být učiněno v této formě:

            a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele

                zákon o volbě prezidenta vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského

                průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.

           b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky občana, jež o voličský

                průkaz žádá (POZOR - nelze zažádat prostřednictvím datové schránky vlastní nebo cizí

                firmy či datové schránky jiného občana!!!).

 

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 29. prosince 2022, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

 

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání své totožnosti a státního občanství České republiky, tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise sadu hlasovacích lístků a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

 

Volič, který je držitelem voličského průkazu, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, a to i v případě, že se dostaví do volební místnosti, do které spadá trvalým pobytem.

! ! ! Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát ! ! 

Vzory žádostí o voličský průkaz:

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.